Дейности

 

Сравнително изследване относно регулаторната рамка в Румъния и България и работните методи и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция.
Анализ на нуждите, целящ постигането на по-добро управление на социалните помощи и социалната инспекция.
Разработени от трансграничното сътрудничество 2 обществени политики, по една за всяка страна, касаещи управлението на помощи и социалната инспекция и оценяващи най-добрите практики, установени в двете страни.
Изграждане на капацитет за намиращите се в граничната зона деконцентрирани органи на двете обществени институции, работещи в областта на управлението на социалните помощи и социалната инспекция и базиращи се на изработената в сътрудничество нова политика.
Разработване и внедряване на онлайн инструмент за обмен на информация между партньорските обществени институции.