Общ контекст

 

Механизъм за трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на многорегионално ниво Румъния – България

Контекст

Румъния и България споделят много общи предизвикателства и възможности, произтичащи от сегашното им ниво на икономическо и социално развитие и статута им на членове на ЕС. Партньорите по проекта са институциите на централната държавна администрация (и деконцентрираните им структури), които отговарят за изпълнението на два важни компонента на социално-осигурителната политика в двете страни: управление на социалните плащания и контрол на доставчиците на социални услуги. Тази обща роля определя общи предизвикателства и потребности, които могат по-добре да бъдат адресирани в процеса на трансгранично сътрудничество.

Проектът е насочен към необходимостта от ефективна и координирана система за социално осигуряване.

Целта на проекта е да увеличи капацитета за сътрудничество и ефективността на Румънската агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) чрез нейните трансгранични децентрализирани структури и на Българската агенция за социално подпомагане в областта на социалната политика в контекста на трансграничното сътрудничество.

Целта ще бъде постигната чрез изпълнението на следните дейности за сътрудничество:

• Сравнително проучване Румъния-България на регулаторната рамка и анализ на нуждите за сътрудничество в областта на социалната сигурност;

• Разработване чрез трансграничното сътрудничество на 2 публични политики, по една за всяка страна, по отношение на управлението на социалните помощи и социалните инспекции;

• Изграждане на капацитет за деконцентрираните структури на двете институции, на общински служители и на представители на неправителствения сектор по отношение на новата политика;

• Подписване на междуинституционално споразумение и прилагане на инструмент за онлайн обмен на информация.

Благодарение на проекта служителите на териториалните структури от 7 окръзи в Румъния и 8 области от България ще се възползват от трансграничните механизми, разработени в процеса на сътрудничество, което ще увеличи тяхната ефективност и ще окаже положително въздействие върху живота на трансграничните общности като цяло.