Цели

 

Цели на проекта и очаквани резултати

Основна цел на проекта е да увеличи капацитета за сътрудничество и ефективността на Румънската агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) чрез нейните трансгранични децентрализирани структури и на Българската агенция за социално подпомагане в областта на социалната политика в контекста на трансграничното сътрудничество. В резултат ще бъде повишеното ниво на координация между Румънската агенция за плащания и социална инспекция и Агенцията за социално подпомагане, което означава по-добра взаимна осведоменост относно проблемите и решенията на другите, повишена комуникация, сътрудничество и ефективност в областта на управлението на социалните помощи и социалните инспекции.

Основни дейности:

  • Сравнително проучване Румъния-България на регулаторната рамка и анализ на нуждите за сътрудничество в областта на социалната сигурност;
  • Разработване чрез трансграничното сътрудничество на 2 публични политики, по една за всяка страна, по отношение на управлението на социалните помощи и социалните инспекции;
  • Изграждане на капацитет за деконцентрираните структури на двете институции, на общински служители и на представители на неправителствения сектор по отношение на новата политика;

• Подписване на междуинституционално споразумение и прилагане на инструмент за онлайн обмен на информация