Партньори

 

Агенцията за плащания и социална инспекция – Констанца е публична агенция юридическо лице, финансирана от държавния бюджет и представлява деконцентрирана оструктура на Националната агенция за плащания и социална инспекция. Агенцията за плащания и социална инспекция – Констанца гарантира спазването на законодателството в областта на трудовото право, социалната защита, социалните помощи и семейството.

Агенцията е създадена като необходимост от функционирането на предприятие в социалната сфера, подобно на съществуващите в другите държави-членки на ЕС.

Агенцията реализира на територията си приетите от правителството национални програми в областта на социалната закрила и социалните помощи.

Един от големите проект, осъществен от институцията в окръг Констанца се отнася до гарантирания минимален доход. Законът беше приет на национално равнище през 2001 г., но отговорността за изпълнението му беше поверена на местните публични органи.

Друга правителствена програма, изпълнявана от агенцията, се относя до помощите за семействата. През 2010 г. бе приет Закон № 277 относно семейното подпомагане. Законът определя подпомагането на семействата с ниски доходи, които отглеждат едно или повече деца на възраст под 18 години.

Агенцията за плащания и социална инспекция – Констанца обслужва около 148 796 бенефициенти и мониторира 23 доставчици на социални услуги (януари 2016 г.).

Агенция за плащания и социална инспекция Долж е местна структура юридическо лице, финансирана от местния бюджет, която има за цел да следи за единното прилагане на закона в областта, както и да контролира предоставянето на социалните помощи и социалните услуги, предотвратяване и премахване на измамите и корупцията в сферата на социалното подпомагане.

Агенцията е създадена през 2008 г. като необходимост от структура в сферата на социалното подпомагане, подобна на тази в държавите-членки на ЕС.

Агенция за плащания и социална инспекция Долж регистрира всеки месец документи за социалните помощи, свързани с: придобиване на право на социална помощ, семейни надбавки, държавни помощи за деца, обезщетение за отглеждане и грижи за дете до 2 години или до 3 години за дете с увреждания, надбавки за настаняване, надбавки за лица, заразени с ХИВ. Представител на агенцията е определен да президент на окръжната комисия за равни възможности в окръг Долж.

С помощта на отдела за социална инспекция на агенцията бяха разработени много програми за контрол, като:

 1. оценка и мониторинг на защитено работно място;
 2. определяне и предоставяне на социални помощи
 3. Проверка на Центрове за настаняване на деца и възрастни
 4. Социални услуги разработени по оперативната програма MDRAP

Агенция за плащания и социална инспекция Долж обслужва 145 611 бенефициенти и мониторира 52 доставчици на услуги (януари 2016 г.)

Агенцията за плащания и социална инспекция Телеорман е местна структура юридическо лице, финансирана от местния бюджет, която има за цел да следи за единното прилагане на закона в областта, както и да контролира предоставянето на социалните помощи и социалните услуги, предотвратяване и премахване на измамите и корупцията в сферата на социалното подпомагане.

Агенцията е създадена през 2008 г. като необходимост от структура в сферата на социалното подпомагане, подобна на тази в държавите-членки на ЕС.

Агенцията за плащания и социална инспекция Телеорман прилага на територията си националните програми, приети от правителството в областта на социалната закрила и социалните помощи, като:

 • Закон № 416/2011 относно гарантирания минимален доход, и неговите изменения и допълнения
 • Закон № 277/2010 относно семейното подпомагане – този закон определя подпомагането на семействата с ниски доходи, които отглеждат и се грижат за деца на възраст до 18 години.
 • OUG №111 / 2010 относно отпуските и месечните обезщетения за отглеждане на деца.

С помощта на отдела за социална инспекция на агенцията бяха разработени много програми за контрол, като:

 1. оценка и мониторинг на защитено работно място;
 2. определяне и предоставяне на социални помощи
 3. Проверка на Центрове за настаняване на деца и възрастни
 4. Социални услуги разработени по оперативната програма MDRAP

Агенцията за социално подпомагане /АСП/е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на труда и социалната политика и има за цел да прилага държавната политика в областта на социално подпомагане.

Основните дейности на АСП са свързани с:

 • Предоставяне на социални помощи и семейни надбавки за деца;
 • Предоставяне на социални услуги;
 • Контрол върху спазването на установените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги;
 • Откриване, промяна на вида и / или промяна на капацитета на социалните услуги и закриване на социални услуги, делегирани от държавните дейности;
 • Участие в подготовката на законодателството в областта на социалното подпомагане и социалните услуги;
 • Разработване на единна система за оценка и контрол на дейностите по “Социално подпомагане” и извършване на специализиран контрол над тях от страна на Инспектората;
 • Координация на планирането и развитието на социалните услуги;
 • Разработване на критерии и стандарти за качество на социалните услуги;

Като държавна институция, отговорна за изпълнението на държавната политика за социално подпомагане, разработване на критерии и стандарти за функциониране и предоставяне на социални услуги, участие в законодателния процес и осигуряване на контролирана среда за предоставяне на социални помощи и услуги, АСП е най-подходящия бенефициент за участие и изпълнение на проекта в сътрудничество с румънския си партньор, в съответствие с целите на програма Интеррег Румъния-България, а именно:

o да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, за участие в съвместното развитие на трансграничния район, като използват своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства по устойчив начин.

Целите на проекта съответстват на специфичните цели на Приоритетна ос 5: повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в контекста на трансгранично сътрудничество и ще допринесе за постигане на програмните индикатори с изпълнение на предвидените дейности.

o Инспекторатът на АСП осъществява специализиран контрол за законосъобразното прилагане на регламентите в областта на социалното подпомагане.

o Служителите на АСП наброяват 4734, като на териториално ниво работят 4500 служители, организирани в Главна дирекция “Социално подпомагане”, 28 регионални дирекции “Социално подпомагане” и 147 дирекции “Социално подпомагане”.