Хоризонтални теми

 

Съгласуваност на проекта с хоризонталните теми
Равни възможности и недискриминация.
Партньорските организации по своя статут насърчават равните възможности и недискриминацията.
И двете организации имат етичен кодекс, който популяризира този принцип и го подкрепя на всички административни нива.
Този принцип ще е водещ при реализацията на проекта, както в управлението, така и в дейностите, организирани с целевата група.

Хоризонталният принцип в проекта ще бъде също така промотиран и по отношение на 1280-те човека от целевата група по време на обученията, които ще се проведат в A8-A9, чрез провеждане на специална 45-минутна сесия относно хоризонталните принципи на равните възможности, равенството между половете и устойчивото развитие.

По този начин тази дейност се очаква да окаже непряко въздействие върху 665 367 получатели на социални помощи (данни от януари 2016 г.) в 7-те гранични области на Румъния и 145 доставчици на социални услуги от същата област.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки на всички изпълнители ще бъде обърнато специално внимание върху спазването на принципите за равни възможности.

Равенство между мъжете и жените
По подобен начин партньорите по проекта се явяват не само поддръжници на принципа за равенството между мъжете и жените, но са също така и негови популяризатори на социално ниво.

Този принцип ще бъде разглеждан на специалната 45-минутна сесия, посветена на хоризонталните теми, в която ще вземат участие хората от обучителните курсове, организирани по A8-A9.

Устойчиво развитие
Този принцип ще бъде адресиран в проекта от няколко гледни точки.
От икономическа гледна точка партньорите ще осигурят модерно и ефективно оборудване, гарантиращо ниски оперативни разходи както по време на проекта, така и след него.
От социална гледна точка проектът ще насърчава сътрудничеството между хората и институциите, взаимното опознаване и действие, което е елемент от социалното развитие.
От екологична гледна точка дейностите по проекта няма по никакъв начин да оказват влияние върху околната среда, но при наличие на такова влияние (напр. набавяне на превозни средства), партньорите ще положат максимални усилия за избиране на технологии, които щадят околната среда.
По отношение на целевата група този принцип ще бъде разглеждан на специалната 45-минутна сесия, посветена на хоризонталните теми, в която ще вземат участие хората от обучителните курсове, организирани по A8-A9. При процедурите за възлагане на обществени поръчки на всички изпълнители ще бъде обърнато специално внимание върху спазването на принципите за устойчиво развитие.